P0WER GREEN CAMP 9facebook twitter

ผลการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมค่าย Power Green Camp 9

ปัจจุบันนี้ โลกต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติมากมาย โดยภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกกว่าร้อยละ 60 เกิดในทวีปเอเชีย ต่างๆ โดยเฉพาะภัยจากธรณีพิบัติภัย คือ แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว การกัดเซาะชายฝั่ง และแผ่นดินยุบ หากไม่มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อประเทศอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และประชากร สำหรับประเทศไทยนั้น ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางธรณีวิทยาและอยู่ในเขตมรสุม ในช่วง 2 ทศวรรษ ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับธรณีพิบัติภัยอยู่บ่อยครั้ง เช่น ในปี พ.ศ. 2544 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เกิดฝนตกหนักติดต่อกันต่อเนื่องจนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและเกิดแผ่นดินถล่มตามมา เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต 136 คน บ้านเรือนพังทลาย 188 หลัง และเสียหาย 411 หลัง และเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์ (สึนามิ) ที่มีสาเหตุมาจากการเกิดแผ่นดินไหว ขนาด 9.4 ริคเตอร์ ในทะเลทางด้านตะวันตกของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในแถบทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งประชาชนใน 6 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก อีกทั้ง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ริคเตอร์ (ศูนย์เกิดแผ่นดินไหวอยู่ในตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย) แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นจากการปลดปล่อยพลังงานของรอยเลื่อนพะเยา จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดิน 6 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าตื้น ทำให้มีความรุนแรงและความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยแรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างในระยะ 30 กิโลเมตร จากจุดศูนย์กลาง และมีแผ่นดินไหวตามมาอีกมากกว่า 100 ครั้ง ซึ่งยังคงมีการให้เฝ้าระวังแผ่นดินไหวตามที่อาจเกิดขึ้นจากรอยเลื่อนพะเยาในจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดลำปางอย่างต่อเนื่อง

ในอดีต เหตุการณ์เหล่านี้ไม่เคยพบได้บ่อยครั้งนักหรือมีบันทึกว่าเกิดขึ้นในประเทศไทยบ่อย จึงทำให้ประชาชนตื่นตระหนกและมีความวิตกเป็นอย่างมากว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก ดังนั้น การเตรียมตัวเผชิญกับธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นอีกได้ จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะปัจจุบันการพยากรณ์การเกิดแผ่นดินไหวยังไม่สามารถดำเนินการได้ รวมถึงพื้นที่หลายภูมิภาคของประเทศก็เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม ดังนั้น ระบบการเตือนภัยที่ดีที่สุดเพื่อให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัยทุกชนิด คือ การให้ความรู้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญต่อไปของประเทศในอนาคตให้รู้จักเท่าทันและรู้หลบหลีกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง รวมทั้งรู้จักเตือนภัยหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นได้

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลากหลายและยึดมั่นที่จะเป็นปัญญาของแผ่นดิน เพื่อเป็นที่พึ่งพิงทางปัญญาและชี้แนะแนวทางพร้อมจุดประกายความคิดไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อสร้างคุณูปการให้แก่สังคม ประกอบกับพันธกิจของหมาวิทยาลัย คือสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ และโดยการสนับสนุนจากบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) จึงได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 9 ขึ้น ซึ่งเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศ กิจกรรมตามโครงการนี้มุ่งเน้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ และรู้จักการคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ อันจะส่งผลต่อความตระหนักรู้ของเยาวชน นั่นก็คือการแสดงออกซึ่งความรู้สึก ความคิดเห็น ความสำนึก เป็นภาวะที่บุคคลเข้าใจและประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตนเองโดยอาศัยระยะเวลา เหตุการณ์ ประสบการณ์ หรือสภาพแวดล้อม ในที่นี้คือการเตรียมตัวเผชิญกับธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นอีก นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินโครงการจะเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเตรียมเยาวชนให้สามารถปรับตัว เตรียมพร้อม และดำเนินชีวิต ในภาวะวิกฤตสิ่งแวดล้อม โดยที่มีแนวทางการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based learning) ทฎษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง (Constructivism) รวมทั้งการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning by doing) จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งนอกและในห้องเรียน รวมทั้งในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมการพัฒนาเยาวชนให้มีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนในการนำไปสู่แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายและแกนนำทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเพื่อถ่ายทอดให้เยาวชน ชุมชน และสังคมต่อไป


Important Dates

 • เปิดรับสมัคร :
  15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2557
 • ประกาศผลการคัดเลือก :
  15 กันยายน พ.ศ. 2557
 • ยืนยันการเข้าร่วม :
  ภายใน 26 กันยายน พ.ศ. 2557
 • เข้าค่าย Powergreen Camp :
  12 - 19 ตุลาคม 2557

หัวข้อเรียงความ/คลิปวิดีโอ

เยาวชนไทย เรียนรู้รับมือธรณีพิบัติภัย มหันตภัยใกล้ตัว

powergreencamp