P0WER  GREEN CAMP 7facebook twitter

 


powergreencampประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมค่าย Power Green Camp รุ่นที่ 8ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมค่ายผู้นำ Power Green Camp รุ่นที่ 6จดหมายนำประกาศผลการคัดเลือก สำหรับโรงเรียนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้องส่งใบยืนยันการเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ตามแบบฟอร์มการยืนยันเข้าร่วมโครงการ) พร้อมใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ภายในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

โดยสามารถส่งใบยืนยันและใบรับรองแพทย์ได้ทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร 0 2441 9510 หรือ E-mail: powergreencamp@hotmail.com ทั้งนี้ผลพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ถือเป็นข้อยุติ

หมายเหตุ: ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 8 จะผ่านการตรวจสุขภาพเบื้องต้นในวันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556) ทั้งนี้ เมื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยว่า ภาวะสุขภาพไม่พร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของค่ายได้ ทางคณะจะดำเนินงานระงับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม และประสานงานให้เยาวชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ทั้งนี้จะเรียกผู้มีรายชื่อสำรองเข้าร่วมโครงการแทน
น้ำ เป็นทรัพยากรอันสำคัญที่สามารถเกิดขึ้นและทดแทนได้อยู่ตลอดเวลาจนเรียกได้ว่าเป็นวัฏจักรของน้ำ ซึ่งน้ำมีบทบาททั้งในการรักษาอุณหภูมิของโลกให้พอเหมาะ และจัดเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกายมนุษย์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งมีชีวิต เช่น พืช สัตว์ ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และรักษาสมดุล ของระบบนิเวศ เป็นต้น แต่ปัจจุบันในภูมิภาค รวมทั้งประเทศไทยกำลังประสบปัญหาทรัพยากรน้ำ อันได้แก่ ปัญหาทรัพยากรน้ำที่มีจำกัดและปัญหาการขาดแคลนน้ำที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยวิกฤตการณ์การขาดแคลนน้ำมาจากหลายสาเหตุ เช่น ความต้องการน้ำใช้ในกิจกรรมต่างๆ มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ความไม่สมดุลของทรัพยากรน้ำระหว่างฤดูแล้งและฤดูฝน การเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงนานจนเกิดปัญหาภัยแล้งส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมเสียหาย รวมถึงการใช้น้ำที่ขาดการวางแผนที่รัดกุมและเหมาะสม ตลอดจนแหล่งน้ำหลายแห่งมีสภาพที่กำลังเสื่อมโทรม เน่าเสีย คุณภาพน้ำไม่เหมาะสม ไม่สามารถนำน้ำกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งน้ำใช้เป็นปัญหาวิกฤตที่นับวันจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ตลอดจนการเกิดปัญหาน้ำท่วมโดยชุมชนหรือเมืองที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ในบริเวณที่ลุ่ม หรือชุมชนที่อยู่บริเวณต้นน้ำ ลำธาร มักประสบปัญหาน้ำท่วมเกิดความเสียหายและเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ The Power Green Camp รุ่นที่ 8 และโครงการค่ายผู้นำเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ The Power Green Leader Camp รุ่นที่ 6 เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและศักยภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานให้เยาวชนเกิดความตระหนักต่อทรัพยากรน้ำของประเทศ รวมทั้งการจัดโครงการนี้ยังมุ่งเน้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ฝึกทักษะ มีจิตสาธารณะ คิดเป็น ทำเป็น มีเหตุมีผล และรู้จักการคิดวิเคราะห์ต่อปัญหาทรัพยากรน้ำที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังเยาวชนให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการเรียนรู้เนื้อหา การฝึกทักษะโดยการทดลอง พร้อมทั้งปฏิบัติจริง และการศึกษานอกสถานที่ ตลอดจนส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ The Power Green Camp รุ่นที่ 8 และโครงการค่ายผู้นำเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ The Power Green Leader Camp รุ่นที่ 6 จะเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ เพื่อเตรียมเยาวชนให้สามารถปรับตัว เตรียมพร้อม และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมีแนวทางการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based learning) ทฎษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง (Constructivism) รวมทั้งการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning by doing) จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งนอกและในห้องเรียน รวมทั้งในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมการพัฒนาเยาวชนให้มีจิตสำนึกต่อทรัพยากรน้ำ รวมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนในการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายและแกนนำทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อถ่ายทอดให้เยาวชน ชุมชน และสังคม ต่อไป
Important Dates

  • ยืนยันการเข้าร่วม :
    ภายใน 27 กันยายน พ.ศ. 2556
  • เข้าค่าย Powergreen Leader Camp :
    16 - 19 ตุลาคม 2556
  • เข้าค่าย Powergreen Camp :
    20 - 27 ตุลาคม 2556

หัวข้อเรียงความ/คลิปวิดีโอ

วิกฤติน้ำ วิกฤติโลก เพาเวอร์กรีนรวมพลัง จัดการน้ำข้ามพรมแดนแบบบูรณาการ