Power green camp #16

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 16
(The Power Green Camp 16)

ECO Living & Learning (เปลี่ยนปรับสู่กรีนไลฟ์สไตล์ตอบรับ New Normal)

วันที่ 16 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประกาศผลคัดเลือก นักเรียนเข้าร่วมโครงการ Power green camp 16
>> เอกสารยืนยันเข้าร่วมโครงการ (pdf) / word <<

หมายเหตุ :

1. กิจกรรมโครงการจะดาเนินการผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom

2. แนบโปรดแนบไฟล์รูปถ่าย (แบบสุภาพ ไม่เป็นทางการ) จำนวน 1 ไฟล์

3. ส่งไฟล์แบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วม มาที่ e-mail: suphawadee.jam@mahidol.edu

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 หรือ 6 จากโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ

2. เป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเด็นต่าง ๆ เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การนำเทคโนโลยี เครื่องมือ หรือนวัตกรรมเข้ามาบูรณาการในการพัฒนาปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

3. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบตลอด ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564


ขั้นตอนการสมัคร

  1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการรับสมัครเข้าร่วมโครงการในรูปแบบออนไลน์ (Google Form) >> กดเพื่อลงทะเบียนสมัคร

2. แนบ Link ของคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหา ดังนี้

– การแนะนำตัวเองของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

– นำเสนอรายละเอียด ความสนใจหรือประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับการทำกิจกรรม/โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– นำเสนอแนวคิดและความเข้าใจของท่าน ในประเด็น ECO Living & Learning เปลี่ยนปรับสู่กรีนไลฟ์สไตล์ตอบรับ New Normal

– จากนั้นอัพโหลด (upload) คลิปวีดีโอลงบน YouTube เผยแพร่แบบสาธารณะ และแนบ Link ของคลิปวิดีโอ มาพร้อมกับใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564

ติดต่อสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 061-629-5919 (พี่แอน)

หรือ E-mail: powergreencamp@hotmail.com


เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด

2. สามารถอธิบายถึงความสนใจหรือประสบการณ์ที่ผ่านมา ในการทำโครงงาน/กิจกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน กระชับ เหมาะสม และตรงประเด็น

3. เทคนิคการนำเสนอ 

4. ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพและเสียง

5. การอ้างอิงแหล่งที่มาของภาพ เสียง และข้อมูล


คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะแจ้งผลรายชื่อเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการและรายชื่อสำรอง พร้อมรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการผ่าน ทางเว็บไซต์ http://www.powergreencamp.com

โดยคณะจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ทราบภายในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564

และให้เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทำการตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการในรูปแบบออนไลน์ (Google Form)

ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.powergreencamp.com ภายในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564  

หมายเหตุ เยาวชนที่ตอบรับยืนยันการเข้าร่วมโครงการ จะได้รับอุปกรณ์ชุดทดลองทางวิทยาศาตร์ มูลค่า 9,945 บาทต่อคน ทั้งนี้หากเยาวชนคนใดไม่สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ครบทุกช่วงของโครงการจะต้องดำเนินการคืนชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์ในสภาพที่สมบูรณ์ยังไม่ได้ผ่านการใช้งาน หรือคืนเงินเต็มจำนวนโดยไม่มีข้อยกเว้น