Power green camp #17

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 17
(The Power Green Camp 17)

Climate Change, We Must Change – เริ่มเพื่อโลก

วันที่ 15 ตุลาคม – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565


คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 หรือ 6 จากโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ

2. เป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเด็นต่าง ๆ เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การนำเทคโนโลยี เครื่องมือ หรือนวัตกรรมเข้ามาบูรณาการในการพัฒนาปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

3. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบตลอด ช่วงเดือนตุลาคม 2565


ขั้นตอนการสมัคร

– จากนั้นอัพโหลด (upload) คลิปวีดีโอลงบน YouTube เผยแพร่แบบสาธารณะ และแนบ Link ของคลิปวิดีโอ มาพร้อมกับใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบ

  1. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแนะนำตนเอง
  2. นำเสนอแนวคิดและความเข้าใจของท่านผ่านคลิปวิดีโอในรูปแบบใดก็ได้ ในหัวข้อ “ท่านคิดว่าปัญหา Climate Change ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนของท่านคืออะไร และท่านมีวิธีการ หรือแนวทางในการจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างไร?”
  3. อัพโหลด (upload) คลิปวีดีโอลงบน Social Media ของตนเอง โดยสามารถเลือกอัปโหลดได้ทั้ง Facebook, Instagram, Tiktok และ/หรือ Youtube โดยสามารถเลือกเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือจะหลากหลายช่องทางก็ได้ และต้องเผยแพร่คลิปดังกล่าวโดยตั้งค่าแบบสาธารณะ พร้อมติด Hashtag #PowerGreenCamp17 ในคำอธิบายภาพ (Caption)
  4. แนบ Link ของคลิปวิดีโอ หรือระบุ URL ของคลิปลงในใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565

ติดต่อสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 061-629-5919 (พี่แอน)

หรือ E-mail: powergreencamp@hotmail.com


เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด

2. สามารถอธิบายถึงความสนใจหรือประสบการณ์ที่ผ่านมา ในการทำโครงงาน/กิจกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน กระชับ เหมาะสม และตรงประเด็น

3. เทคนิคการนำเสนอ 

4. ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพและเสียง

5. การอ้างอิงแหล่งที่มาของภาพ เสียง และข้อมูล