PowerGreen camp รุ่นที่ 13

“การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ “

18-25 ตุลาคม 2561


The Power Green Camp รุ่นที่ 13 มีจุดประสงค์หลักของโครงการ ที่ยังคงมุ่งเน้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ฝึกทักษะ การมีจิตสาธารณะ คิดเป็น ทำเป็น มีเหตุมีผล และรู้จักการคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังเยาวชนให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร ธรรมชาติ

ผ่านการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ การฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริง และการศึกษานอกสถานที่ ตลอดจนส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้รับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มุ่งหวังว่าเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต จะเป็นกลุ่มผู้นำที่จะเป็นตัวกลาง ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้รับส่งต่อไปยังครอบครัว คนใกล้ชิด โรงเรียน ชุมชน และสังคม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม ให้ได้รับทราบถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

Highlight:  ศึกษาดูงานอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ , ศึกษาดูงานป่าชุมชน ต.ลุ่มสุ่ม