โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 18

The Power Green Camp#18

Waste Warriors ภารกิจพิทักษ์โลก: Green Cloud – Green Tech – Green Influencer
ระหว่างวันที่ วันที่ 15 – 21 ตุลาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ : Learning by Doing ในหัวข้อ

  • Personal Carbon Footprint
  • Food Waste Separation & Behavior
  • Life Cycle Waste Management & non-tariff barriers
  • Food Waste Transform
  • พลาสติกจิ๋วกับการปนเปื้อนระดับเซลล์ในพืชน้ำและพืชชายฝั่ง
  • Inspiration สู่การเป็น Green influencer

ศึกษาดูงาน : เก็บขยะคลองลาดพร้าว มูลนิธิ TerraCycle เขตลาดพร้าว กทม., การนำพลาสติกมารีไซส์เคิล บริษัท ENVICCO จำกัด บ้านฉาง จ.ระยอง, Food Loss Food Waste Thailand วิสาหกิจเพื่อสังคม เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

Highlight: เก็บขยะในคลองลาดพร้าว, ตรวจหาไมโครพลาสติกที่เกาะสีชัง, การกำจัดขยะที่เกาะสีชังโดยการเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย