โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 17
(The Power Green Camp 17)

Climate Change, We Must Change – เริ่มเพื่อโลก

วันที่ 15 ตุลาคม – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ปีนี้น้องๆ ได้ไปสำรวจชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ประกอบการเรียนรู้ หัวข้อ “ชายฝั่งพัง เพราะ Climate Change จริงหรือ..?” พร้อมสนุกสนานไปกับกิจกรรมปล่อยหอย เพื่อส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชนชายฝั่ง

และยังได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอน ช่วยลดปัญหา Climate Change

สำรวจถ้ำ เพื่อเรียนรู้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่มีต่อโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่มีต่อโครงสร้างทางธรณีวิทยา และทั้งยกขบวนไปเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าใหญ่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี