โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 12

“เศรษฐกิจ สังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างสมดุลอย่างไรให้ยั่งยืน ในยุคไทยแลนด์ 4.0”
วันที่ 6 – 13 ตุลาคม 2560

  • ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์พืชในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน 
  • การประยุกต์ใช้การสำรวจระยะไกลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
  • เวทีเสวนาพิเศษ หัวข้อ ความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบนฐานการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

ศึกษาดูงาน : ทุ่งโปรงทอง,โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด – EGCO นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง, สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต(ศรีราชา) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, เรียนรู้ทางด้านอวกาศ Space Inspirium

 

Highlight:  ทุ่งปรงทอง, Gisda, เขาเขียวเขาชมภู่