โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 19

ปีนี้มาใน ธีม “Urban-Rewilding  ป่า-เมือง-ชีวิต”

28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2567

 

สำหรับปีนี้ เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 50 คน จะได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และฟื้นคืนความหลากหลายทางชีวภาพของป่าในเมืองอย่างเป็นระบบ

สถานที่จัดกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม , สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร , ป่าและลำธารธรรมชาติ สระบุรี